HOME

Algemene leveringsvoorwaarden
"De Vlees en BBQ specialist"


Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen leverancier (Maarten van de Sande Vleesproducties) en afnemer, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer.

Artikel 2

Alle aanbiedingen van de zijde van de leverancier zijn herroepelijk, tenzij een aanbieding een termijn voor de aanvaarding inhoudt. De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van de aanbieding door de afnemer aan de leverancier.

Artikel 3

De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande aankondiging door de leverancier worden gewijzigd. In geval van prijsverhoging is de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Bezorgen binnen de gemeenten Veldhoven en Waalre is kosteloos bij bestellingen vanaf € 200,--. (excl.bbq) Orders onder dit bedrag kunnen worden afgehaald. Bezorgen buiten Veldhoven en Waalre en het doorberekenen van eventuele bezorgkosten altijd in overleg.

Artikel 4

Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen voor rekening en risico van de afnemer, onverschillig of de afnemer deze persoonlijk in ontvangst neemt dan wel degene die geacht wordt de afnemer te vertegenwoordigen.
Onverminderd overige toekomende rechten is de leverancier gemachtigd om, indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de geleverde goederen tot zich te nemen.
Ingeval de door de leverancier geleverde goederen worden be- of verwerkt of vermengd met goederen van de afnemer of van derden, wordt de leverancier eigenaar van de be- of verwerkte goederen of van de met de geleverde goederen vermengde goederen totdat de afnemer aan alle op hem rustende verplichtingen heeft voldaan.
Indien er goede twijfel bij de leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, is de leverancier bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De afnemer is tevens aansprakelijk voor de door de leverancier door deze vertraagde aflevering geleden schade.

Artikel 5

De verplichting tot levering vervalt in geval van overmacht.
Van overmacht van de zijde van de leverancier is sprake indien de leverancier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van hogerhand, molest, oproer, sabotage, werkstaking, gebrek aan arbeidskrachten, brand, explosie, bluswerken, rook, inbraak, diefstal, vermissing, inzakking, instorting, inwatering, vochtigheid, beschadiging of tenietgaan door ratten, muizen en ander gedierte, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicofactor van de leverancier ontstaan.
Als overmacht zal eveneens worden aangemerkt niet of niet tijdige levering door derden van wie de leverancier de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

Artikel 6

De afnemer dient, op straffe van verval van rechten, reclames omtrent het gewicht en/of uiterlijk waarneembare gebreken schriftelijk (per e-mail of brief) binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan de leverancier mee te delen.
De afnemer dient op straffe van verval van rechten, reclames omtrent andere dan de in lid 1 genoemde gebreken binnen bekwame tijd nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan de leverancier mee te delen.
De afnemer heeft geen recht op reclame bij een regulier gewichtsverlies welke het gevolg is van indroging en, afhankelijk van de aard van het product, de binnen de branche gangbare normen niet te boven gaat.
Aan de leverancier moet de gelegenheid worden geboden elke reclame op zijn juistheid te controleren.

Artikel 7

De leverancier is nimmer tot enig andere schadevergoeding gehouden voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade aan derden, dan tot het bedrag waarvoor de leveranciers in de branche zich, naar algemeen aanvaarde normen van aansprakelijkheidsverzekeringen, plegen te verzekeren, behoudens opzet of grove schuld en voor zover zulks niet strijdig is met bepalingen van dwingend recht.

Artikel 8

Betalingen dienen zonder aftrek of enige korting te geschieden onder ‘rembours’ of binnen 14 dagen na factuurdatum, een en ander door de leverancier te bepalen.
Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen wordt 1,5% rente per maand in rekening gebracht, zonder dat daartoe voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen dan wel anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, komen alle daartoe ontstane kosten van invordering voor rekening van de afnemer waarbij de buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% van het totaal verschuldigde met een minimum van € 100,--

Artikel 9

Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met de overeenkomsten als bedoeld in deze algemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.

Artikel 10

Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden.

De algemene leveringsvoorwaarden van Maarten van de Sande Vleesproducties zijn artikelsgewijs gebaseerd op de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Den Haag d.d. 7 oktober 1992, depotnummer: 969.

Vestiging Oerle (Veldhoven): Oudekerkstraat 4, 5507 LC Veldhoven.